Previous
Next
PPC: THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 9 và THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT PPC: THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN 9 và THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (01/04/2020)

PPC Công bố thông tin 1. Thay đổi giấy ĐKKD lần 9 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2019 PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2019 (01/04/2020)

1. Nghị quyết 181 2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật thông tin 20.3) ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật thông tin 20.3) (12/03/2020)

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm (cập nhật thông tin 20.3)

PPC: Thông báo ngày đăng ký thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 PPC: Thông báo ngày đăng ký thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (13/02/2020)

Cập nhật: Ngày 17/2/2020, cập nhật văn ban mới ---------------- Ngày 13 tháng 2 năm 2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có thông báo số 767/TB-PPC về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem tin...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019 (16/01/2020)

Xin vui lòng xem file đính kèm

PPC: Công bố thông tin kết luận của thanh tra thuê (03/01/2020)

XIn vui long xem file đính kèm

PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019 PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019 (23/08/2019)

Ngày 23/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty

Giải trình biến động SXKD 6 tháng đấu năm 2019 (14/08/2019)

Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 583,8 tỷ đồng giảm trên 10% so với 6 tháng năm 2018 (715,35 tỷ đồng). Nguyên nhân là do ...

PPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (17/07/2019)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC