Previous
Next
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (12/12/2018)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau: 1-Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: -Tên đơn vị:   Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại -Địa chỉ:...

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC