Previous
Next
PPC: Mời xử lý, tiêu thụ tro bay DC2. Năm 2019 đến 2031 PPC: Mời xử lý, tiêu thụ tro bay DC2. Năm 2019 đến 2031 (04/12/2019)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại mời tất cả các Đơn vị trong nước (không tham gia với tư cách đơn vị liên danh) có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện xử lý, tiêu thụ tro bay nhà máy nhiệt điện tham dự.

PPC: Thông báo tổ chức đấu giá tài sản PPC: Thông báo tổ chức đấu giá tài sản (03/12/2019)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội. Căn cứ quyết định số 151/QĐ-EVN ngày 28/8/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Viêt Nam. Công ty...

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC