Previous
Next
PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019 PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019 (23/08/2019)

Ngày 23/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty

Giải trình biến động SXKD 6 tháng đấu năm 2019 (14/08/2019)

Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 583,8 tỷ đồng giảm trên 10% so với 6 tháng năm 2018 (715,35 tỷ đồng). Nguyên nhân là do ...

PPC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (17/07/2019)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

PPC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (04/07/2019)

Ngày 04/7/2019, Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đã ký Hợp đồng với KPMG về việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 

TỔ CHỨC HALLEY SICAY MUA THÊM CỔ PHIẾU PPC TỔ CHỨC HALLEY SICAY MUA THÊM CỔ PHIẾU PPC (25/10/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo ngày 11/10/2016 Tổ chức: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity thực hiện mua 85.000CP làm tăng số CP của tổ chức từ 25.410.450 CP lên 25.495.450 (chiếm tỷ lệ 8.01%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI  SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC (16/06/2016)

Ngày 08/6/2016, Công ty CP Cơ điện Lạnh báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phiếu PPC, cụ thể: - Ngày thực hiện giao dịch: từ 10/5/2016- 8/6/2016 - Số lượng CP mua: 3.780.810 CP - Số lượng CP sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 74.896.260 CP (Chiếm 23,54%/CP...

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC (16/06/2016)

Ngày 08/6/2016, Công ty CP Cơ điện Lạnh báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phiếu PPC, cụ thể: - Ngày thực hiện giao dịch: từ 10/5/2016- 8/6/2016 - Số lượng CP mua: 3.780.810 CP - Số lượng CP sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 74.896.260 CP (Chiếm 23,54%/CP...

CỔ ĐÔNG LỚN CỦA PPC THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU PPC CỔ ĐÔNG LỚN CỦA PPC THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU PPC (03/06/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosprity - Cổ đông lớn của PPC thực hiện giao dịch mua cổ phiếu PPC cụ thể: - Ngày thực hiện giao dịch: 24/5/2016 - Số lượng cổ phiếu mua: 30.000 CP - Số lượng CP nắm giữ sau...

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC