Previous
Next
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật thông tin 20.3) ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (cập nhật thông tin 20.3) (12/03/2020)

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm (cập nhật thông tin 20.3)

PPC: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - CẬP NHẬT PPC: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - CẬP NHẬT (16/04/2016)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 1. Thời gian khai mạc: 8 giờ 30, Thứ ba,  ngày 26 tháng 4 năm 2016 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công...

Đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (09/03/2016)

Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại thông báo về việc  "Đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016"

Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường nên năm 2016 (09/03/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện thông báo nghị quyết về việc "chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường nên năm 2016"

PPC: Đại hội Cổ đông năm 2014 (19/06/2014)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. - Thời gian khai mạc: 8 giờ 30, Thứ hai, ngày 30 tháng 6 năm 2014 - Địa...

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC