Previous
Next
Bố cáo tăng vốn điều lệ (22/11/2007)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tăng vốn điều lệ thành 3.262.350.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC