Previous
Next
Thông báo mời thầu (11/08/2014)

Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu số 5 - Kho tại Phả Lại. Quản lý PCB tại Việt Nam. Giá gói thầu: 2.172.404.000 VND. Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Bán đấu giá Tro - xỉ - Thạch cao (02/08/2014)

Nhiệt điện Phả Lại tổ chức bán đấu giá tro-xỉ-thạch cao

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUL PPC