Previous
Next

Bộ câu hỏi thi tuyển

Bộ câu hỏi chuyên ngành Nhiệt điện - Dùng cho kỹ sư vận hành Lò hơi, Tua bin

BỘ CÂU HỎI VỀ CHUYÊN NGÀNH NHIỆT ĐIỆN

          Dùng cho đề thi tuyển chọn Kỹ sư vận hành lò hơi, tuabin

I. Phần Lý thuyết về Nhiệt động kỹ thuật.

1. Phát biểu Định luật Nhiệt động 2 và nêu ý nghĩa của Định luật? (2 điểm)

2. Định nghĩa về thông số trạng thái? Nêu các thông số trạng thái và đơn vị đo của các thông số đó? (2 điểm).

3. Đặc điểm của quá trình chuyển pha? Nêu các quá trình chuyển pha? (2 điểm).

4. Nêu các khái niệm: Nước bão hòa? Hơi bão hòa ẩm? Hơi bão hòa khô? Hơi quá nhiệt? Nhiệt ẩn hóa hơi? (2 điểm).

5. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, viết phương trình và biểu diễn các quá trình đó trên T-S? (2 điểm).

6. Phân loại không khí ẩm? Nêu khái niệm độ chứa hơi nước trong không khí? (2 điểm).

7. Nêu các khái niệm: chu trình nhiệt động? Chu trình thuận chiều và chu trình ngược chiều? Biểu diễn chu trình nhiệt động (thuận chiều và ngược chiều trên đồ thị P-V? (2 điểm).

8. Trình bày: Hiệu suất nhiệt, Hệ số làm lạnh, hệ số bơm nhiệt? Khái niệm về Execgy và Anergy? (2 điểm).

9. Viết phương trình cần bằng nhiệt của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi? Giải thích các đại lượng ?  (2 điểm).

10.Vẽ sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện ngưng hơi thuần túy có gia nhiệt hồi nhiệt? (có chú thích các phần tử trong sơ đồ và nêu nguyên lý làm việc của sơ đồ nhiệt)

II. Phần Lý thuyết về Truyền nhiệt.

1. Nêu các hình thức truyền nhiệt cơ bản? Định nghĩa và phân loại thiết bị trao đổi nhiệt? (2 điểm).

2. Nêu các khái niệm: Trường nhiệt độ, Bề mặt đẳng nhiệt, Gradient nhiệt độ, dòng nhiệt và mật độ dòng nhiệt? (2 điểm).

3 .Có mấy phương pháp truyền nhiệt? Nêu khái niệm các phương pháp truyền nhiệt đó? Viết biểu thức tính nhiệt lượng truyền qua vách phẳng 1 lớp đồng chất và đẳng hướng?(2 điểm)

4. Định luật Newton về trao đổi nhiệt đối lưu? Khái niệm về hệ số trao đổi nhiệt đối lưu? Các Định lý về đồng dạng? (2 điểm).

5. Nêu các Định nghĩa: Hệ số hấp thụ, Hệ số phản xạ, Hệ số xuyên qua, Vật đen tuyệt đối, Vật trắng tuyệt đối, Vật trong suốt tuyệt đối và Vật xám? (2 điểm).

6. Phát biểu các Định luật cơ bản về bức xạ đối với vật đen tuyệt đối và Định luật Kirchoff về bức xạ của vật thực? (2 điểm).

7. Định nghĩa nhiệt độ đọng sương, nhiệt độ sôi? Các điều kiện của quá trình sôi? Tại sao cần tránh chế độ sôi màng? (2 điểm).

8. Khái niệm về trao đổi nhiệt đối lưu khi biến pha; Các điều kiện và Cơ chế của quá trình ngưng tụ? (2 điểm).

9 Trình bày Định luật Fourier về dẫn nhiệt? Khái niệm về hệ số dẫn nhiệt? (2 điểm).

10. Nêu các phương pháp truyền nhiệt? Trình bày các phương pháp đó? Tính nhiệt lượng truyền qua vách trụ một lớp đồng chất đẳng hướng bằng phương pháp dẫn nhiệt ?

III. Phần Lý thuyết về Lò hơi.

  1. Nêu các đặc tính cơ bản của lò hơi? Phân loại lò hơi?  (2 điểm);
  2. Nêu các thành phần hóa học và thành phần công nghệ của Nhiên liệu; Sự ảnh hưởng của các thành phần hoá học của nhiên liệu đến quá trình cháy? (2 điểm);
  3. Viết Phương trình cân bằng nhiệt của lò hơi; Khái niệm và viết biểu thức về Hiệu suất nhiệt, Nhiệt lượng hữu ích, Suất tiêu hao nhiên liệu, ? (2 điểm).\
  4. Nêu các loại tổn thất nhiệt của lò hơi và viết các biểu thức đó? (2 điểm).

5. Phân tích các giai đoạn của quá trình cháy nhiên liệu trong buồng lửa? Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy của nhiên liệu? (2 điểm).

6. Các chỉ tiêu về chất lượng nước và chất lượng hơi của lò hơi? Chất lượng nước không đảm bảo gây tác hại gì cho lò hơi? (2 điểm).

7. Nêu các biện pháp xử lý nước lò hơi; Vẽ và giải thích sơ đồ nguyên lý xử lý nước ở nhà máy nhiệt điện ? (2 điểm).

8. Điều kiện làm việc của các chi tiết lò hơi; Mục đích và nguyên tắc tính sức bền các chi tiết của lò hơi; Các bước của bài tính nhiệt lò hơi? (2 điểm).

9. Khái niệm và phân loại Nhiệt trị của nhiên liệu; Các phản ứng cháy, lượng không khí cần thiết và sản phẩm cháy? (2 điểm).

10. Vẽ sơ đồ hệ thống nghiền than phân tán có phểu than bột trung gian, dùng thùng nghiền bi? (có chú thích các phần tử trong sơ đồ và nêu nguyên lý làm việc).(2 điểm).

IV. Phần Lý thuyết về Tuabin và nhà máy điện.

1. Mô tả cấu tạo và phân loại Tuabin hơi nước? (2 điểm).

2. Nêu các đặc tính khí động lực học của tầng cánh Tuabin và phân tích sự ảnh hưởng của chúng đến hiệu suất tuabin? (2 điểm).

3. Nêu các đặc tính hình học của các dãy cánh tầng dọc trục tuabin? Sự khác biệt giữa tầng điều chỉnh với các tầng khác của tuabin? (2 điểm)

4. Phân tích sự ảnh hưởng của các thông số hơi tới hiệu suất tuyệt đối của chu trình lý tưởng? Ý nghĩa kinh tế của việc thay đổi thông số đó? (2 điểm).

5. Vẽ và giải thích sơ đồ nguyên lý của nhà máy nhiệt điện tuabin hơi làm việc theo chu trình Rankine; Biểu diễn chu trình trên đồ thị I-S, giải thích các quá trình? (2 điểm).

6. Biểu diễn quá trình giãn nở của dòng hơi trong Tuabin (qua một tầng cánh), giải thích sự khác nhau giữa quá trình giãn nở của dòng hơi trong tuabin thực tế và tuabin lý tưởng? (2 điểm).

7. Nêu các loại Hiệu suất của Tuabin; Các yếu tố ảnh hưởng của chúng? (2 điểm)

8. Trình bày các khái niệm và viết công thức biểu diễn về Suất tiêu hao hơi, Suất tiêu hao nhiệt và Suất tiêu hao nhiên liệu ở nhà máy điện ngưng hơi không có quá nhiệt trung gian? Suất tiêu hao hơi và suất tiêu hao nhiệt thay đổi thế nào khi có quá nhiệt trung gian?   (2 điểm)./.

10. Các nhân tố ảnh hưởng và biện pháp tăng cường hiệu suất nhiệt của chu trình Rankine? (2 điểm).

9. Nêu nguyên lý làm việc tầng xung lực và tầng phản lực của tuabin hơi? Thế nào là độ phản lực? Biểu diễn sự giãn nở của dòng hơi qua tầng xung lực và tầng phản lực lên giản đồ i-s? (2 điểm).

10. Vẽ sơ đồ tính toán cân bằng nhiệt bình ngưng tua bin hơi? Viết phương trình cân bằng nhiệt bình ngưng, Định nghĩa bội số làm lạnh và viết công thức xác định bội số làm lạnh ?(2 điểm).

V. Phần lý thuyết về Thiết bị bơm, quạt.

1. Khái niệm về truyền động thuỷ lực? Các yêu cầu đối với chất lỏng làm việc trong truyền động thuỷ lực thể tích? (2 điểm)

2. Nêu khái niệm về Xâm thực đối với máy thuỷ lực? Giải thích hiện tượng xâm thực? Tác hại của xâm thực đối với máy thuỷ lực? (2 điểm).

3. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm ly tâm? Ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của bơm ly tâm? (2 điểm).

4. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm pit tông? Ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của bơm pit tông? (2 điểm).

5. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ejector? Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của Ejector? (2 điểm).

6. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bánh răng? Ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của bơm bánh răng? (2 điểm).

7. Phân biệt máy thuỷ lực thể tích và máy thuỷ lực cánh dẫn; Ưu nhược điểm của chúng? (2 điểm)./.

8.  Định nghĩa phương trình Béc-nu-li cho chuyển động chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực? Viết và giải thích các đại lượng , biểu diễn trên biểu đồ thủy động ? (có nêu khái niệm chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực).(2 điểm).

9. Nêu nhiệm vụ khi vận hành nhà máy điện?

10. Nêu các chế độ vận hành của tổ máy nhà máy nhiệt điện? Nêu ngắn gọn những nét chính của từng chế độ?
----------------------

  File đính kèm KSNhiet.doc

 

TAGS:
Xuất bản: 09/01/2014 01:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC