Previous
Next

Bộ câu hỏi thi tuyển

Bộ câu hỏi chuyên ngành Nhiệt điện - Tuyển chọn Công nhân vận hành lò hơi - tua bin

BỘ CÂU HỎI VỀ CHUYÊN NGÀNH NHIỆT ĐIỆN

          Dùng cho đề thi tuyển chọn Công nhân vận hành lò hơi, tuabin

I. Phần Lý thuyết về Nhiệt động kỹ thuật.

1. Áp suất là gì? Các  đơn vị đo áp suất, quan hệ của các đơn vị thường gặp?cách đo gián tiếp áp suất tuyệt đối qua áp suất khí quyển? (2 điểm)

2. Viết phương trình của quá trình đa biến (với khí lí tưởng)? với số mũ đa biến khác nhau ta được phương trình quá trình nào?Biểu diễn trên cùng 1 đồ thị T-S? (2 điểm).

3. Nêu các khái niệm và định nghĩa sau đây: Nóng chảy và đông đặc, Hoá hơi và ngưng tụ, thăng hoa và ngưng kết, Khí lý tưởng và khí thực? (2 điểm).

4. Nêu các khái niệm: Nước bão hòa? Hơi bão hòa ẩm? Hơi bão hòa khô? Hơi quá nhiệt? Nhiệt ẩn hóa hơi? (2 điểm).

5. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, viết phương trình và biểu diễn các quá trình đó trên T-S? (2 điểm).

6. Phân loại không khí ẩm? Nêu khái niệm độ chứa hơi nước trong không khí? (2 điểm).

7. Nêu các khái niệm: chu trình nhiệt động? Chu trình thuận chiều và chu trình ngược chiều? vẽ biểu diễn  chu trình ngược chiều dùng hơi có máy nén và van tiết lưu ?(2 điểm).

8. Nêu khái niệm (định nghĩa) và các đơn vị đo về thể tích, thể tích riêng, khối lượng, khối lượng riêng? Viết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa thể tích riêng và khối lượng riêng? (2 điểm).

9. Nêu khái niệm (định nghĩa) về nhiệt độ; Các đơn vị đo nhiệt độ? (2 điểm).

10. Nêu khái niệm độ khô (x) của hơi nước? Hơi nước ở trạng thái nào khi độ khô của hơi nước tương ứng là: x < 0;  x = 0;  0 < x < 1;  x = 1; và x > 1. (2 điểm).

II. Phần Lý thuyết về Truyền nhiệt.

1. Khái niệm về trao đổi nhiệt đối lưu? Nêu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu?  (2 điểm).

2. Nêu các khái niệm: Trường nhiệt độ; Bề mặt đẳng nhiệt; Dòng nhiệt và mật độ dòng nhiệt? Phân biệt trường nhiệt độ ổn định và trường nhiệt độ không ổn định?(2 điểm).

3. Định nghĩa và phân loại thiết bị trao đổi nhiệt?  (2 điểm).

4. Nêu các khái niệm về: trao đổi nhiệt bức xạ, dòng bức xạ, năng suất bức xạ, cường độ bức xạ? Trao đổi nhiệt bức xạ phụ thuộc vào những yếu tố nào? (2 điểm).

5. Nêu các Định nghĩa: Hệ số hấp thụ, Hệ số phản xạ, Hệ số xuyên qua, Vật đen tuyệt đối, Vật trắng tuyệt đối, Vật trong suốt tuyệt đối ? (2 điểm).

6. Các biện pháp tăng cường truyền nhiệt; Các biện pháp hạn chế truyền nhiệt? (2 điểm).

7. Hãy viết công thức Newton xác định lượng nhiệt tỏa ra từ bề mặt vật rắn tiếp xúc với chất lỏng trong một đơn vị thời gian? Giải thích; Nêu các phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu?(2 điểm).

8. Định nghĩa tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên? Có mấy loại tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên? Khái niệm về không gian vô hạn và không gian hữu hạn?(2 điểm).

9.Nêu đặc trưng cơ bản của tỏa nhiệt khi chất lỏng biến đổi pha? Nêu điều kiện tỏa nhiệt khi ngưng và tỏa nhiệt khi chất lỏng sôi?. (2 điểm).

10. Thiết bị trao đổi nhiệt là gì? Có mấy loại thiết bị trao đổi nhiệt, nêu khái niệm? Trong nhà máy nhiệt điện người ta thường dùng những thiết bị trao đổi nhiệt nào và loại nào là nhiều nhất?(2 điểm).

III. Phần Lý thuyết về Lò hơi.

  1. Nêu các đặc tính cơ bản của lò hơi; Phân loại lò hơi?  (2 điểm);
  2. Nêu các thành phần hóa học và thành phần công nghệ của Nhiên liệu dùng trong lò hơi đốt than phun? (2 điểm);
  3. Viết Phương trình cân bằng nhiệt của lò hơi; Khái niệm về: Hiệu suất nhiệt, Nhiệt lượng hữu ích, Suất tiêu hao nhiên liệu? (2 điểm).
  4. Nêu các tổn thất nhiệt của lò hơi và viết công thức tính tổn thất? (2 điểm).

5. Phân tích các giai đoạn của quá trình cháy nhiên liệu trong buồng lửa? Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy của nhiên liệu? (2 điểm).

6. Các chỉ tiêu về chất lượng nước của lò hơi; chất lượng nước lò hơi không đảm bảo gây hậu quả gì cho lò hơi? (2 điểm).

7. Nêu các biện pháp xử lý nước lò hơi? (2 điểm).

8. Mô tả nguyên lý cấu tạo, giải thích sự làm việc của lò hơi? (2 điểm).

9. Vẽ và giải thích một vòng tuần hoàn tự nhiên của môi chất ở lò hơi? Khái niệm về bội số tuần hoàn; ý nghĩa của bội số tuần hoàn? (2 điểm).

10. Nêu các thành phần hoá học của than, ảnh hưởng của chúng đến quá trình cháy của than? (2 điểm).

 

IV. Phần Lý thuyết về Tuabin và nhà máy điện.

1. Mô tả cấu tạo và phân loại Tuabin hơi ? (2 điểm).

2. Phân tích sự ảnh hưởng của các thông số hơi tới hiệu suất tuyệt đối của chu trình lý tưởng? (2 điểm).

3. Vẽ và giải thích sơ đồ nguyên lý của nhà máy nhiệt điện tuabin hơi làm việc theo chu trình Rankine; Biểu diễn chu trình trên đồ thị I-S? (2 điểm).

4. Nêu các loại Hiệu suất của Tuabin và các yếu tố ảnh hưởng? (2 điểm)

5. Trình bày Cân bằng nhiệt và Hiệu suất của Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi? (2 điểm).

6. Trình bày các khái niệm về Suất tiêu hao hơi, Suất tiêu hao nhiệt và Suất tiêu hao nhiên liệu; Phân tích ý nghĩa của các chỉ tiêu đó? (2 điểm).

7.Nêu khái niệm nhiệt giáng lý thuyết (lý tưởng) và nhiệt giáng thực của dòng hơi trong tuabin; Vẽ biểu diễn các nhiệt giáng trên giản đồ i-s? (2 điểm).

        8. Vẽ và giải thích sơ đồ nguyên lý của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi thuần tuý có hệ thống cửa trích gia nhiệt? (2 đ) .

        9.Thế nào gọi là khử khí cho nước? Trong nhà máy điện thường áp dụng loại khử khí bằng nhiệt nào? (Theo nhiệm vụ, theo phương pháp gia nhiệt, theo áp suất, theo cấu trúc).(2 điểm).

      10.Những thiết bị nào ở nhà máy điện cần nước làm mát? trong đó thiết bị nào dùng nhiều nhất? Vẽ sơ đồ nguyên lý nước làm mát để ngưng tụ hơi thoát ở một bình ngưng và viết phương trình cân bằng nhiệt? Bội số làm lạnh là gì? (2 điểm).

V. Phần lý thuyết về Thiết bị bơm, quạt.

1. Khái niệm về truyền động thuỷ lực? Các yêu cầu đối với chất lỏng làm việc trong truyền động thuỷ lực thể tích? (2 điểm)

2.Nêu khái niệm về Xâm thực đối với máy thuỷ lực? Giải thích hiện tượng xâm thực? Tác hại của xâm thực đối với máy thuỷ lực? (2 điểm).

3.Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm ly tâm? Ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của bơm ly tâm? (2 điểm).

4. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm pit tông? Ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của bơm pit tông? (2 điểm).

5. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ejector? Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của Ejector? (2 điểm).

6. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bánh răng? Ưu nhược điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của bơm bánh răng? (2 điểm).

7.  Định nghĩa phương trình Béc-nu-li cho chuyển động chất lỏng lý tưởng ? Viết và giải thích các đại lượng , biểu diễn trên biểu đồ thủy động ? (có nêu khái niệm chất lỏng lý tưởng ).

8 .Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm ly tâm? Có mấy loại bơm ly tâm?(2 điểm).

9. Trong nhà máy nhiệt điện quá trình thải tro xỉ chia làm mấy giai đoạn? trong các giai đoạn đó người ta có thể áp dụng những phương pháp nào, nêu cụ thể từng giai đoạn?(2 điểm).

10. Nêu nhiệm vụ khi vận hành nhà máy điện?

-------------
File đính kèm CNNhiet.doc

 

 

TAGS:
Xuất bản: 09/01/2014 02:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC