Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu SXKD 2007-2009

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007 căn cứ vào Báo cáo dự kiến kế hoạch năm 2007 của Công ty. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2008, năm 2009 chỉ căn cứ  vào Phương án cổ phần hóa của Công ty trên cơ sở điều chỉnh lại thời gian miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

 

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

1                    

Vốn điều lệ

3.107

3.107

3.107

2                    

Doanh thu 

3.403

3.026

3.132

3                    

Chi phí

2.794

2.662

2.681

4                    

Lợi nhuận trước thuế

609

364

451

5                    

Thuế TNDN

-

-

-

6                    

LN sau thuế

609

364

451

7                    

Tỷ lệ cổ tức(%)

13

12

12

8                    

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu

17,90%

12,03%

14,40%

9                    

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

19,60%

11,72%

14,52%

10                

Lao động (người)

2.165

2.170

2.170

11                

Tổng quỹ lương

92,321

85,000

85,000

12                

Thu nhập bình quân (1000/ng/tháng)

3.553

3.260

3.260


Xuất bản: 22/11/2007 02:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC