Previous
Next

Tin PPC

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2019

Ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 93 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 287.582.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC. Tham dự Đại hội có ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2, ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc cùng đại biểu các Ban thuộc Tổng công ty Phát điện 2; bà Phạm Thị Thùy Linh - Giám đốc Công ty TNHH KPMG đại diện đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 99%  của các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2018; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2018 là 27% và dự kiến mức cổ tức năm 2019 là 20%; Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2018; Mức lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 đã ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được năm 2018 của Công ty ở  các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch được giao. Đồng thời, đứng trước kế hoạch sản lượng điện sản xuất cao, thiết bị chính  cần bảo dưỡng kịp thời, đồng chí yêu cầu Công ty tập trung nguồn lực, đề cao vai trò của lãnh đạo trong việc đặt lợi ích, sự phát triển của Công ty để đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý trong sản xuất điện, vận hành an toàn, hiệu quả nhằm đạt và vượt kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Đại hội tiến hành thảo luận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Tại Đại hội, Công ty khẳng định sẽ tiếp tục bám sát thị trường, quản lý vận hành, bảo dưỡng thiết bị với chất lượng tốt để kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả tốt cho người lao động và chủ đầu tư.

Diễm Quỳnh – Phòng TCKT

TAGS:
Xuất bản: 24/04/2019 05:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC