Previous
Next

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3. Mục tiêu của Công ty

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập

Điều 6. Sổ chứng nhận cổ đông

Điều 7. Chuyển nhượng cổ phần

Điều 8. Thu hồi cổ phần

CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 9. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 10. Quyền hạn của Cổ đông Công ty

Điều 11. Nghĩa vụ của Cổ đông Công ty

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 14. Người đại diện theo uỷ quyền

Điều 15. Thay đổi các quyền

Điều 16. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo

Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 18. Phê chuẩn các nghị quyết thông qua hình thức gửi văn bản

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 19. Thành phần và nhiệm kỳ

Điều 20. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 21. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 22. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

CHƯƠNG VIII. GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

Điều 23. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 24. Cán bộ quản lý

Điều 25. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

Điều 26. Thư ký Công ty

CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 27. Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Cán bộ quản lý

Điều 28. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 29. Trách nhiệm và bồi thường

CHƯƠNG X. BAN KIỂM SOÁT

Điều 30. Ban kiểm soát

CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 31. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

CHƯƠNG XII. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI KHÁC

Điều 32. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác

CHƯƠNG XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 33. Cổ tức

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, CÁC QUỸ CỦA

CÔNG TY, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 34. Tài khoản ngân hàng

Điều 35. Các quỹ của Công ty

Điều 36. Năm tài chính

Điều 37. Hệ thống kế toán

CHƯƠNG XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 38. Báo cáo tài chính

Điều 39. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 40. Kiểm toán công ty

CHƯƠNG XVII. CON DẤU

Điều 41. Con dấu

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 42. Chấm dứt hoạt động

Điều 43. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông

Điều 44. Thanh lý

CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 45. Giải quyết tranh chấp nội bộ

CHƯƠNG XX. SỬA ĐỔI ĐIỂU LỆ

Điều 46. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 47. Ngày hiệu lực

Điều 48. Chữ ký của các Cổ đông sáng lập của Công ty

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI


Xem file đính kèm

Xuất bản: 08/01/2007 01:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC