Previous
Next

Giao dịch nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1);

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 05/UBCK-TKQTV, do UBCK Nhà nước cấp ngày 19/07/2006;

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: PPC;

Tên của người có liên quan: Phạm Quang Vinh-Thành viên ban kiểm soát;

Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 1.155.000 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu thực hiện giao dịch bán: 330.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825.000 CP;

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 2/12/2008 đến 18/12/2009.

Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ;

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 46 GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/11/2007

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch: PPC;

Tên của người có liên quan: Phạm Quang Vinh-Thành viên ban kiểm soát;

Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.835.000 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu giao dịch bán: 800.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.035.000 Cổ phiếu;

Thời gianthực hiện giao dịch: từ 02/12/2008 đến 18/12/2008.

Xuất bản: 24/12/2008 04:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC