Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2009

Tháng 2 năm 2009 doanh thu về SXKD điện của Công ty giảm so với tháng 1 do ngày lịch của tháng 2 là 28 ngày (tháng 1 là 31 ngày); Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty vận hành ổn định và phát với công suất cao, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo đúng kế hoạch.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2009 (chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá) như sau:
Tổng doanh thu tháng 02/2009:   351.643,63 triệu đồng
Tổng chi phí tháng 02/2009:        270.319,32 triệu đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế:          81.324,31 triệu đồng


2. Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 28/02/2009 (chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá):

176.506,99 triệu đồng

3. Các thông tin liên quan:

Về khoản vay JBIC số dư nợ vay đến thời điểm 11/03/2009 của PLPC là 36,206 tỷ JPY; Tỷ giá giữa VNĐ/JPY trên thị trường hiện nay đang giảm, tỷ giá tại ngày 11/03/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo là 171,66VNĐ/JPY. Giảm 13,3 đồng so với 31/12/2008.

Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm; Do đó Công ty chưa thực hiện tính doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này.

Xuất bản: 12/03/2009 03:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC