Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 73

Sau thời gian làm việc, Hội đồng Quản trị Quyết nghị như sau:

1. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2013 là 234,462463 tỷ đồng.

2. Thống nhất nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 để trình Đại hội đồng thường niên năm 2014.

3. Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Hằng thôi là Tổ trưởng người đại diện phần vốn của PPC tại NPS và thôi nắm giữ 1.000.000 (một triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn kể từ ngày 01/4/2014.

- Tạm thời giao cho Ông Nguyễn Văn Tính, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NPS hiện đang nắm giữ 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phần của NPS do PPC góp vốn tiếp tục đại diện nắm giữ thêm 1.000.000 (một triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn và là Tổ trưởng người đại diện phần vốn của PPC tại NPS mà ông Nguyễn Hữu Hằng đang đại diện cho đến kỳ Đại hội đồng thường niên 2014 của NPS.

- Đồng ý cử ông Nguyễn Văn Tính, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ứng cử chủ tịch HĐQT NPS thay ông Nguyễn Hữu Hằng cho đến kỳ Đại hội đồng thường niên 2014 của NPS.


Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm
Nghị quyết HĐQT số 73

TAGS:
Xuất bản: 25/03/2014 05:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC