Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 76

1. Cử ông Lê Thế Sơn - Cử nhân TCKT, Thạc sỹ QTKD, Kế toán trưởng PPC - là người đại diện 40% phần vốn của PPC tại NPS (tương đương 1.000.000 cổ phần), tham gia ứng cử thành viên HĐQT không chuyên trách tại tại Đại hội đồng Cổ đông NPS 2014;

2. Cử ông Nguyễn Văn Tuấn - Kỹ sư HTĐ, Thạc sỹ QTKD, Trưởng phòng Tổ chức Lao động PPC, đang đại diện 40% phần vốn của PPC tại NPS (tương đương 1.000.000 cổ phần), thành viên HĐQT công ty NPS - là  Trưởng nhóm người đại diện tại NPS và tham gia ứng cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (không chuyên trách) tại Đại hội đồng Cổ đông NPS 2014;

3. Ông Nguyễn Văn Tính tiếp tục đại diện 20% phần vốn của PPC (tương đương 500.000 cổ phần) và tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty NPS.


Nghị quyết HĐQT số 76

TAGS:
Xuất bản: 03/05/2014 02:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC