Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

PPC: Lợi nhuận tháng 7 năm 2009

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PPC vẫn ổn định, một số thiết bị máy móc đã đến chu kỳ đại tu, song do yêu cầu của hệ thống điện quốc gia, Công ty vẫn chưa thực hiện việc dừng các tổ máy này để sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu. Dự kiến lịch sửa chữa các tổ máy của PPC sẽ được lùi lại đến cuối Quý 3 năm 2009.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2009 (chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá) như sau:

Tổng doanh thu tháng 07/2009:                                       380.434,53  triệu đồng

Tổng chi phí tháng 07/2009:                                            300.287,64  triệu đồng

Tổng Lợi nhuận trước thuế                                            80.146,89  triệu đồng

Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 31/07/2009:       787.044,89 triệu đồng  

Các thông tin liên quan:

Khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của Công ty đến thời điểm 31/07/2009 là: 35,278tỷ JPY

Tỷ giá giữa VNĐ/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 12/08/2009 là 174,35VNĐ/JPY. Giảm 10,61 đồng so với 31/12/2008.  

Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm; Do đó Công ty chưa thực hiện tính Doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này.

Tác giả: Theo: TCKT; Xuất bản: 17/08/2009 07:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC