Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

PPC:Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2009

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PPC vẫn ổn định, các chỉ tiêu về vận hành luôn đạt kế hoạch đề ra.  Công ty vẫn chưa thực hiện việc dừng các tổ máy để sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu do yêu cầu phát công suất cao của lưới điện quốc gia.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2009 (chưa bao gồm việc xác định chênh lệch tỷ giá) như sau:Tổng doanh thu tháng 08/2009:        387.187,28 triệu đồng

Tổng chi phí tháng 08/2009:            303.634,98 triệu đồng

Tổng Lợi nhuận trước thuế:              83.552,30 triệu đồng

Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 31/08/2009:    869.812,19triệu đồng 

Các thông tin liên quan:
Khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của Công ty đến thời điểm 31/08/2009 là: 35,278tỷ JPY
Tỷ giá giữa VNĐ/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 16/08/2009 là 184,52VNĐ/JPY. Giảm 0,44 đồng so với 31/12/2008.  
Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm; Do đó Công ty chưa thực hiện tính Doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này.

Tác giả: 17/09/2009; Xuất bản: 17/08/2009 07:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC