Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2009

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2009

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 03 năm 2009; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin gửi thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2009 như sau:

Số liệu chính thức sẽ được soát xét, hiệu chỉnh và cập nhật trong báo cáo tài chính Quý 1 năm 2009.

Tháng 3 năm 2009 Doanh thu về SXKD điện của Công ty tăng (do giá bán điện cho EVN tăng); Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty vẫn vận hành ổn định và phát với công suất cao, các chỉ tiêu về tiết kiệm chi phí, suất sự cố đạt kế hoạch.

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu tháng 03/2009:                              404 784.66 triệu đồng

Tổng chi phí tháng 03/2009:                                   297 917.62 triệu đồng

Tổng Lợi nhuận trước thuế:                                   106 867.04 triệu đồng

Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 31/03/2009:    283 766.42 triệu đồng  

(chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá)     

 Các thông tin liên quan:

Căn cứ lịch trả nợ đợt 1 năm 2009; Ngày 20/03/2009 Công ty đã thanh toán trả nợ gốc theo định kỳ với số tiền là: 928,37 triệu JPY;

Số dư nợ vay đến thời điểm 31/03/2009 còn lại là: 35,278tỷ JPY

Tỷ giá giữa VNĐ/JPY trên thị trường hiện nay đang giảm, tỷ giá tại ngày 13/04/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo là 168,73VNĐ/JPY. Giảm 16,23 đồng so với 31/12/2008. 

Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm; Do đó Công ty chưa thực hiện tính Doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này.

Tác giả: Theo: TCKT; Xuất bản: 15/04/2009 03:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC