Previous
Next
Hợp đồng kiểm toán 2013

PPC ký Hợp đồng kiểm toán với Deloitte

Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2012

Ngày 24/5/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, mã chứng khoan: PPC.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

PPC: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư làm Tổng giám đốc Công ty

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2012

PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2012

Thay đổi Nhân sự

PPC: Ông Vũ Xuân Cưởng, phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ công việc để hưởng chế độ hưu

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu PPC của ông Phạm Quang Vinh, thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện từ 02/12/08 đến 18/12/08:

Lãnh đạo công ty

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Hình thành và phát triển

Nhà máy điện 1 được khởi công xây dựng ngày 17-5-1980 và hoàn thành năm 1986, có công suất thiết kế 440MW gồm 4 tổ Tuốc bin-máy phát và 8 lò hơi theo khối 2 lò-1 máy, mỗi tổ máy có công suất

Công suất thiết kế

Công ty có hai nhà máy nhiệt điện đốt than tổng công suất 1.040.000kW

Sản lượng điện

Kể từ khi tổ máy số 1 được đưa vào vận hành đến cuối năm 2001 (Nhà máy 2 chưa xong), Nhiệt điện Phả lại đã cung cấp cho đất nước trên 30 tỷ kWh điện năng. Khi đó, sản lượng điện của Nhiệt điện Phả Lại hàng năm chiếm gần 9% sản lượng điện quốc gia và hơn 70%...

  • ALBUM PPC