Previous
Next
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu PPC của ông Phạm Quang Vinh, thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện từ 02/12/08 đến 18/12/08:

Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển 2013

Thông báo số 4147/TB-PPC-TCLĐ ngày 21/11/2013 về kết quả duyệt hồ sơ đăng ký tuyển dụng lao động 2013

Hợp đồng kiểm toán 2013

PPC ký Hợp đồng kiểm toán với Deloitte

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 69

Ngày 10/9/2013 Hội đồng quản trị họp định kỳ quý 3 năm 2013

Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2012

Ngày 24/5/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, mã chứng khoan: PPC.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

PPC: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư làm Tổng giám đốc Công ty

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 66

PPC: Nghị quyết HĐQT số 66/NQ-PPC-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2013 về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2012

PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2012

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

PPC: Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 65

PPC:Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-PPC-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2013 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 64

Về việc gia hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh tế đối với ông Nguyễn Văn Thanh, hiện là Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh tế của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, thời hạn gia hạn nhiệm kỳ kể từ ngày 18/4/2013 đến hết ngày 31/12/2013

PPC: Ngày 25 tháng 4 năm 2013 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

PPC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 63

PPC: Ngày 27 tháng 2 năm 2013, HĐQT họp phiên 63 quyết định một số việc như sau:

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

Nghị quyết hội đồng quản trị số 62

PPC: Ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty nhận nhiệm vụ mới tại Genco 1

  • ALBUM PPC